توکن اروپا

آخرین قیمت: 388,657
آخرین تغییرات: 697

توکن آمریکا

آخرین قیمت: 342,367
آخرین تغییرات: -3,458
توکن اروپا:
بیشترین قیمت در 24 ساعت گذشته: 402,827
کمترین قیمت در 24 ساعت گذشته: 377,170
بیشترین قیمت در هفته گذشته: 403,602
کمترین قیمت در هفته گذشته: 377,069
بیشترین قیمت در 1 ماه گذشته: 428,491
کمترین قیمت در 1 ماه گذشته: 376,343
توکن آمریکا:
بیشترین قیمت در 24 ساعت گذشته: 364,790
کمترین قیمت در 24 ساعت گذشته: 319,932
بیشترین قیمت در هفته گذشته: 364,790
کمترین قیمت در هفته گذشته: 306,452
بیشترین قیمت در 1 ماه گذشته: 364,790
کمترین قیمت در 1 ماه گذشته: 293,291