توکن اروپا

آخرین قیمت: 344,913
آخرین تغییرات: 2,304

توکن آمریکا

آخرین قیمت: 270,091
آخرین تغییرات: 1,734
توکن اروپا:
بیشترین قیمت در 24 ساعت گذشته: 358,045
کمترین قیمت در 24 ساعت گذشته: 339,761
بیشترین قیمت در هفته گذشته: 394,936
کمترین قیمت در هفته گذشته: 339,761
بیشترین قیمت در 1 ماه گذشته: 394,936
کمترین قیمت در 1 ماه گذشته: 330,456
توکن آمریکا:
بیشترین قیمت در 24 ساعت گذشته: 275,803
کمترین قیمت در 24 ساعت گذشته: 262,956
بیشترین قیمت در هفته گذشته: 285,976
کمترین قیمت در هفته گذشته: 262,271
بیشترین قیمت در 1 ماه گذشته: 325,488
کمترین قیمت در 1 ماه گذشته: 249,322