به ازای هر 20 دقیقه مشاهده کردن فروشگاه بلیزوان، 10 امتیاز دریافت می‌کنید | تاریخ انقضا، 15 روز بعد از دریافت امتیاز | محدودیت امتیاز گیری: 200 امتیاز در هفته