به ازای هر 30 دقیقه مشاهده کردن فروشگاه بلیزوان، 10 امتیاز دریافت می‌کنید.

تاریخ انقضا، 15 روز بعد از دریافت امتیاز

محدودیت امتیاز گیری: 200 امتیاز در هفته