به ازای پذیرش هر نظر، 10 امتیاز و درصورتی که خریدار محصول باشید 20 امتیاز دریافت می‌کنید | تاریخ انقضا، 10 روز بعد از دریافت امتیاز