به ازای پذیرش هر نظر، 10 امتیاز و درصورتی که خریدار محصول باشید کد تخفیف 10.000 تومانی دریافت می‌کنید

تاریخ انقضا، 15 روز بعد از دریافت امتیاز