به ازای هر 10 دقیقه مشاهده کردن صفحه محصول، 5 امتیاز دریافت می‌کنید | تاریخ انقضا، 10 روز بعد از دریافت امتیاز | محدودیت امتیاز گیری: 50 امتیاز در هفته