به ازای هر 20 دقیقه مشاهده کردن صفحه محصول، 5 امتیاز دریافت می‌کنید

تاریخ انقضا، 10 روز بعد از دریافت امتیاز

محدودیت امتیاز گیری: 50 امتیاز در هفته