به ازای ثبت نام در سایت، 200 امتیاز دریافت می‌کنید

تاریخ انقضا، 3 روز بعد از دریافت امتیاز است.